Trang chủ >> Khuyến mãi >> Biển Và Gió tại " NHA TRANG " giá chỉ 15.000.000 .

Biển Và Gió tại " NHA TRANG " giá chỉ 15.000.000 .

 


Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập . Áo cưới mi lan bức phá bộ hình
" BIỂN VÀ GIÓ " Tại " NHA TRANG "
 giá chỉ 15.000.000.
 
Ù Kyõ thuaät chuïp hình ñaït tieâu chuaån Quoác Teá vôùi maùy kyõ thuaät soá chuyeân nghieäp nhaát

Ñaëc bieät Album kyõ thuaät soá ñöôïc thieát keá lieàn trang vôùi size hình (25cm x 35cm)

bao goàm 36 taám, 24 maët trong 12 trang.

NGAØY CHUÏP HÌNH : SOIRE - VESTON - TRANG SÖÙC

  - Coâ daâu ñöôïc choïn bao goàm 03 boä : 01 aùo soire traéng kem, 02 aùo daï hoäi maøu. Quùy khaùch coù theå mang

theâm 01 boä ñoà thöôøng .    

  - Moãi aùo soire seõ ñöôïc keát hôïp vôùi nhöõng boä trang söùc vaø phuï kieän thích hôïp keøm theo.

  - Ngaøy choïn aùo chuyeân vieân leã phuïc seõ tö vaán yù kieán ñeå giuùp coâ daâu choïn ñöôïc kieåu aùo öng yù nhaát.

  - AÙo veston chuù reå seõ ñöôïc chuyeân vieân Leã Phuïc phoái hôïp cuøng toâng maøu aùo vôùi soire coâ daâu.

NGAØY CHUÏP HÌNH - TRANG ÑIEÅM - THIEÁT KEÁ TAÏO KIEÅU TOÙC

  - Phong caùch trang ñieåm vaø kieåu toùc seõ ñöôïc thay ñoåi phuø hôïp theo töøng chieác aùo.

  - Chuyeân vieân trang ñieåm seõ trao ñoåi yù kieán vôùi baïn ñeå choïn ra phong caùch trang ñieåm baïn thích

cuõng nhö phuø hôïp vôùi baïn.

  - Chi phí ñi laïi , veù vaøo coång , aên ôû ( Töï tuùc )

  - Album ñöôïc ekip thöïc hieän taïi Nha Trang trong voøng 01 ngaøy .

ALBUM - HÌNH PHOÙNG LÔÙN - CD :

  - Ñaëc bieät taëng 01 cuoán album size (25cm x 35cm) cuøng phoái hôïp theo 01 valy cao caáp ngoaïi nhaäp.

  - Taëng 01 taám phoùng lôùn vôùi khoå hình (60cm x 90cm) hoaëc (61cm x 76cm) bao goàm 01 khung goã ñöôïc

    traïm troå myõ coâng.

  - Nhöõng taám aûnh cuûa baïn seõ ñöôïc chuyeân vieân chaám söõa, traùng keo baûo quaûn hình, thieát keá myõ coâng treân

phaàn meàm ñoäc quyeàn chæ coù ôû MILAN.

  - Taëng 01 CD bao goàm nhöõng files hình, files thieát keá ñaõ choïn

  - Soá löôïng hình seõ ñöôïc chuïp khoaûng 110 taám ñeán 120 taám ñeå choïn.
Haõy nhanh tay ñeå sôû höõu cho mình boä aûnh cöôùi tuyeät vôøi nheù caùc baïn !